ข้อมูลอาคารสถานที่

2554

อาคาร 1 อาคารอำนวยการ 3 ชั้น

การใช้งาน ชั้นที่ 1 : สำนักงานฝ่ายวิชาการ, กิจการนักเรียนนักศึกษา, งานประชาสัมพันธ์, งา่นแนะแนว, ห้องประกันคุณภาพ, ห้องปฐมพยาบาล

การใช้งาน ชั้นที่ 2 : ห้องผู้อำนวยการ, ห้องธุรการ, ห้องการเงิน, ห้องนโยบายและแผนก

การใช้งาน ชั้นที่ 3 : ห้องทำสำเนาเอกสาร, ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

ขนาดกว้าง 9.50 เมตร  ยาว 36.00 เมตร พื่นที่ 342.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 1,026.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 3,591,000.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

อาคาร 2 อาคารเรียน 3 ชั้น

การใช้งาน ชั้นที่ 1 : ห้องทะเบียน, ห้องพักครูแผนกสามัญฯ, ห้องเรียนภาษาไทย, ห้องโสตทัศนศึกษา

การใช้งาน ชั้นที่ 2 : ศูนย์วิทยบริการ, ห้อง Sal, ห้องพักครูแผนกคอมพิวเตอร์ฯ

การใช้งาน ชั้นที่ 3 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 6 ห้อง

ขนาดกว้าง 9.50 เมตร  ยาว 36.00 เมตร พื่นที่ 342.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 1,026.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 3,591,000.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

อาคาร 3 อาคารอำนวยการ 3 ชั้น ทรงหน้าจั่ว

การใช้งาน ชั้นที่ 1 : ห้องพักครูแผนกการขายการตลาด, ห้องเรียนบรรยาย 4 ห้อง

การใช้งาน ชั้นที่ 2 : ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนพิมพ์ดีด จำนวน 3 ห้อง, ห้องพักครูแผนกการเลขานุการ

การใช้งาน ชั้นที่ 3 : ห้องเรียนบรรยายจำนวน 6 ห้อง

ขนาดกว้าง 9.50 เมตร  ยาว 36.00 เมตร พื่นที่ 342.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 1,026.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 3,591,000.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

อาคารเรียนและปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคระนอง

การใช้งาน ชั้นที่ 1 : ห้องพักครูแผนกการโรงแรม, ห้องเรียนบรรยาย 4 ห้อง

การใช้งาน ชั้นที่ 3 : ห้องพักครูแผนกการบัญชี, ห้องเรียนบรรยาย 4 ห้อง

การใช้งาน ชั้นที่ 4 : ห้องเรียนบรรยาย 4 ห้อง

ขนาดกว้าง 9.50 เมตร  ยาว 36.00 เมตร พื่นที่ 342.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 1,026.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 3,591,000.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

อาคารหอประชุมและโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคระนอง

การใช้งาน ชั้นที่ 1 : โรงอาหารสำหรับนักศึกษาและครูอาจารย์ และใช้ในการอบรม จัดโครงการต่างๆ

การใช้งาน ชั้นที่ 2 : ใช้เรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ, และเป็นหอประชุมในการจัดกิจกรรม

ขนาดกว้าง 20.00 เมตร  ยาว 60.00 เมตร พื่นที่ 1,200.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 2,400.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 17,035,000.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/งบประมาณ พ.ศ.2529

โรงอาหารเก่า

การใช้งาน : ใช้งานจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ของวิทยาลัยและของแผนกต่างๆ

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 8.00 เมตร พื่นที่ 48.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 96.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 230,400.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

โรงฝึกปฏิบัติแผนกวิชาช่างยนต์

ใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติวิชายานยนต์, เรียนภาคทฤษฏีวิชายานยนต์

ขนาดกว้าง 10.00 เมตร  ยาว 35.00 เมตร พื่นที่ 350.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 350.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 850,000.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

โรงฝึกปฏิบัติเทคนิคพื้นฐานอุตสาหกรรม

ใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติวิชา์พื้นฐานอุตสาหกรรม, เรียนภาคทฤษฏีวิชาพื้นฐานอุตสาหกรรม

ขนาดกว้าง 29.50 เมตร  ยาว 32.00 เมตร พื่นที่ 944.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 944.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 1,622,000.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/งบประมาณ พ.ศ.2523,2530

 

โรงฝึกปฏิบัติแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติวิชาเครื่องมือกล, เรียนภาคทฤษฏีวิชาเครื่องมือกล

ขนาดกว้าง 29.50 เมตร  ยาว 32.00 เมตร พื่นที่ 944.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 944.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 1,799,000.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/งบประมาณ พ.ศ.2528

 

อาคารฝึกปฏิบัติแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติวิชาการติดตั้งไฟฟ้า, เรียนภาคทฤษฏีวิชาการติดตั้งไฟฟ้า

ขนาดกว้าง 9.00 เมตร  ยาว 54.00 เมตร พื่นที่ 486.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 1,458.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 3,200,000.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/งบประมาณ พ.ศ.2527

 

อาคารฝึกปฏิบัติแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติวิชาอิเล็กทรอนิกส์, เรียนภาคทฤษฏีวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ขนาดกว้าง 10.00 เมตร  ยาว 48.00 เมตร พื่นที่ 480.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 1,920.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 10,480,000.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/งบประมาณ พ.ศ.2537,2538

 

โรงฝึกปฏิบัติแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

ใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติวิชาเทคนิคเชื่อมโหละ, เรียนภาคทฤษฏีวิชาเทคนิคเชื่อมโหละ

ขนาดกว้าง 12.0 เมตร  ยาว 32.00 เมตร พื่นที่ 384.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 384.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 1,094,400.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

รงฝึกปฏิบัติแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

ใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติวิชาเทคนิคการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม, เรียนภาคทฤษฏีวิชาเทคนิคการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

ขนาดกว้าง 12.0 เมตร  ยาว 32.00 เมตร พื่นที่ 384.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 384.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 1,094,400.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

อาคารเรียนชั่วคราว เรียนวิชาสามัญ

เป็นอาคารเรียนประเภทวิชาสามัญฯ ทุกวิชา มีจำนวน 8 ห้อง

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 54.60 เมตร พื่นที่ 327.60 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 327.60 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 300,000.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/งบประมาณ พ.ศ.2536

 

อาคารเรียนลูกเสือ

ขนาดกว้าง 7.80 เมตร  ยาว 16.00 เมตร พื่นที่ 124.80 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 124.80 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 516,600.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินอื่น/งบบำรุงการศึกษา

 

ป้อมยามรักษาความปลอดภัย

ใช้เป็นป้อมยามรักษาความปลอดภัยและเป็นห้องเวรของครู และเป็นห้องงานปกครอง

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 8.00 เมตร พื่นที่ 64.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 64.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 89,600.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินอื่น/งบบำรุงการศึกษา

 

โรงจอดรถจักรยานยนตร์ของนักศึกษา

ใ้ช้จอดรถจักรยานยนตร์ของนักศึกษาชายและหญิง

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินอื่น/งบบำรุงการศึกษา

ห้ององค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคระนอง

ใช้เป็นห้องปฏิบัติงานของนักศึกษาองการวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคระนอง

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  ยาว 16.00 เมตร พื่นที่ 112.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 112.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 504,000.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินอื่น/งบบำรุงการศึกษา

ห้องหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

ใช้เป็นห้องทำงานและห้องพักอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

ขนาดกว้าง 12.50 เมตร  ยาว 16.00 เมตร พื่นที่ 200.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 200.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 300,000.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/งบประมาณ พ.ศ.2528

อาคารพัสดุ

ใช้เป็นห้องจัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ ของวิทยาลัยเทคนิคระนอง

ขนาดกว้าง 12.50 เมตร  ยาว 16.00 เมตร พื่นที่ 200.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 200.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 300,000.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/งบประมาณ พ.ศ.2528

 

ห้องงานอาคารและสถานที่

ใช้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือในงานอาคารและสถานที่

ขนาดกว้าง 12.50 เมตร  ยาว 16.00 เมตร พื่นที่ 200.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 200.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 300,000.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/งบประมาณ พ.ศ.2528

บ้านพักครู 2 ชั้น

ขนาดกว้าง 4.00เมตร  ยาว 9.00 เมตร พื่นที่ 36.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 72.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 172,800.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

บ้านพักครู 2 ชั้น

ขนาดกว้าง 4.50เมตร  ยาว 14.00 เมตร พื่นที่ 63.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 126.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 352,800.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินอื่น/งบบำรุงการศึกษา

บ้านพักครู 2 ชั้น

ขนาดกว้าง 4.00เมตร  ยาว 9.00 เมตร พื่นที่ 36.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 72.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 172,800.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

บ้านพักครู 1 ชั้น

ขนาดกว้าง 4.00เมตร  ยาว 17.64 เมตร พื่นที่ 70.56 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 70.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 127,008.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

ร้านค้าสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคระนอง

เป็นร้านค้าสหกรณ์ร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน และจำหน่ายของอุปโภคบริโภค

ขนาดกว้าง 4.50 เมตร  ยาว 12.00 เมตร พื่นที่ 54.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 54.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 151,200.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินอื่น/งบบำรุงการศึกษา

 

ห้องน้ำนักศึกษาชาย

ขนาดกว้าง 10.00 เมตร  ยาว 3.00 เมตร พื่นที่ 16.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 16.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 60,000.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

ห้องน้ำนักศึกษาหญิง

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 6.00 เมตร พื่นที่ 16.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย 16.00 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 60,000.00 บาท

การได้มา ซื้อ/สร้างด้วยเงินงบประมาณ/ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน