skillsonkla.jpgking10.jpg

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ประวัติรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายจิตติ  เลิศศักดิ์วานิช  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคระนอง

 

วัน เดือน ปี เกิด                                                5  พฤศจิกายน  2501

วันบรรจุเข้ารับราชการ                                         31  มกราคม  2535

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี                                       คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญาโท                                       คม.การบริหารการศึกษา

ผลงานที่ได้รับขณะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง

 

1.       รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ประวัติรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายปราโมทย์  ดำทิพย์  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคระนอง

 

วัน เดือน ปี เกิด                                                10  ตุลาคม  2500

วันบรรจุเข้ารับราชการ                                         23  มิถุนายน  2523

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี                                       คอ.บ.โยธาก่อสร้าง

ระดับปริญญาโท                                        คม.การบริหารการศึกษา

ผลงานที่ได้รับขณะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง

 

1.       รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ประวัติรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายสุชาติ  การสมาน  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคระนอง

 

วัน เดือน ปี เกิด                                                24  มีนาคม  2502

วันบรรจุเข้ารับราชการ                                         21  พฤษภาคม  2524

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี                                       คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

ระดับปริญญาโท                                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

ผลงานที่ได้รับขณะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง

 

1.       รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประวัติรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายนิพนธ์   ลิ้มรักษา  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคระนอง

 

วัน เดือน ปี เกิด                                                28  มกราคม  2502

วันบรรจุเข้ารับราชการ                                         21  พฤษภาคม  2524

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี                                       คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญาโท                                        ศษ.ม.บริหารการศึกษา

ผลงานที่ได้รับขณะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง

 

1.       รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 

วิทยาลัยเทคนิคระนอง 155 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ระนอง 8500 โทรศัพท์ 077-811393 โทรสาร 077-821507